Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 30.08.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare  a Consiliului Județean Ialomița din 15.07.2021

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență, Slobozia, pe anul 2021;
 6. proiect de hotărâre privind  stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele  ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa ;
 7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;
 8. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”;
 9. proiect de hotărâre privind preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Ialomița a unui drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni și administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, în vederea executării unor lucrări de modernizare/reabilitare;
 10. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, nr. 20;
 11. privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400”;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009”;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ -teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline;
 14. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009 ”;
 15. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
 16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA.
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA.

III. Diverse

Administratie, Anunturi