Anunț publicitar Consiliul Județean Ialomița

ANUNŢ   PUBLICITAR

privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp 

necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița

            În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  doreşte , achiziționarea unui teren în suprafață de 50.000 mp, în vederea  construirii unor instalații prevăzute prin  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița , cu următoarele caracteristici :

 1. Să aibă o suprafaţă de 50.000 mp;
 2. Terenul să fie situat în județul Ialomița
 3. Cea mai mică latură să aibă minim 140 m.
 4. Situat pe raza județului Ialomița
 5. Să nu aibă regim de  arie naturală protejată;
 6. Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 m ;
 7. Să nu fie în zonele de protecţie a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
 8. Să nu fie  situat în zone expuse la inundaţii, alunecări de teren, eroziuni.
 9. Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
 10. Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică
 11. Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă-canal 
 12. Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării
 13. Să nu existe litigii cu privire la imobil.

Valoarea  estimată  : 336.135,00  lei fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră

 • 630.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră

            Criteriul de atribuire  care va fi utilizat este ” „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea următorilor  factori de evaluare.

 1. Prețul Ofertei – 60%
 2. Componenta tehnică – 40% cu următorii subfactori :
 3. Distanță față de un drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități) ………………………………………. 10%
 4. Distanța față de o rețea de curent electric……………………………………..10%
 5. Distanța față de o rețea de alimentare cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat …………………………………………………………………………..10%
 6. Distanța față de  Depozitul conform S.C. Vivani, cu adresa:( Tarlaua 327/4, Parcela 11 (Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049), Slobozia, Jud. Ialomita, ROMANIA) ..10%

Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea cumpararea unei suprafețe de 50.000 mp de teren se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro  .

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22.11.2021 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.

Data primirii solicitări de clarificări –  16.11.2021 .

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 23.11.2021 ora 11.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii .

Limba de redactare a ofertei – Română.

Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int.272,e-mail dap@cicnet.ro sau patrimoniucji@gmail.com , Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de contact: consilier OANCEA DIANA GEANINA

Administratie, Anunturi