Anunț convocare ședință ordinară CJ Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 23.12.2021, ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

            I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare  a Consiliului Județean Ialomița din 25.11.2021.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1) proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27  din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

2) proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

3) proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, cu modificările ulterioare;

4) proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2021;

5) proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.398 din data de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al județului Ialomița, și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021;

6) proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

7) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern  al județului Ialomița, pe anul 2022;

8) proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2022;

9) proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022;

10) proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2022;

11) proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi-Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2022;

12) proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de    natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

13) proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027;

14) proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”;

15) proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale, în vederea acceptării acestora, în calitate de membru asociat cu drepturi depline,  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009”;

16) proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății;

17) proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 – 31.12.2031)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;

18) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița;

19) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asitență (CIA) Slobozia;

20) proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori  tehnico-economici, faza P.T, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ,,Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

21) proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

22) proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;

23) proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  Cod SMIS 116932;

24) proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

25) proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

26) proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 01.10.2021 privind aprobarea actualizării devizului general,  a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;

27) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”;

28) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”;

29) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

30) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

31) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița”;

32) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”.

III. Diverse

Administratie, Anunturi