Anunț convocare ședință ordinară CJ Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 25.01.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

            I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 23.12.2021;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată, în sistem on-line,  a Consiliului Județean Ialomița din 28.12.2021;

c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată, în sistem on-line,  a Consiliului Județean Ialomița din 12.01.2022;

d) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată, în sistem on-line,  a Consiliului Județean Ialomița din 17.01.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025;

3. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 460 mp situat în Slobozia, Aleea Chimiei;

4. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 201 cuprins între km 53+493 – Km 55+518, situat pe raza U.A.T. Comuna Buești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Buești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumului;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2022-2023;

 7. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societății;

  8. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2023.

III. Diverse

1.Raportul Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  privind  situaţia  gestionării  bunurilor  din  domeniul  public  şi  privat  al judeţului  Ialomiţa  pe  anul  2021;

2.Planul Strategic pentru anul 2022 cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița.

Administratie, Anunturi