Anunț concesiune cabinet medical comuna Dridu

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița, telefon: 0243/282.941, Fax 0243/282.701, e-mail: primaria.dridu@yahoo.ro, cod fiscal: 4364896.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Spațiu situat în imobilul Centru de Permanență și Bibliotecă din comuna Dridu, str. Teiului nr. 47, județul Ialomița, în suprafață utilă totală de 36,02 mp, Număr cadastral 21722, înscris în Cartea funciară nr. 21722 Dridu, aparține domeniului public al Comunei Dridu,  conform  caietului de sarcini, H.C.L. 53/29.07.2022 și OUG nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă de la sediul Comunei Dridu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

 50 lei/exemplar ce va putea fi achitată în numerar la cesieria insituției sau în contul concedentului: RO36TREZ39321A300530XXXX, deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal al concedentului: 4364896.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/09/2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15/09/2022, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15/09/2022, ora 11.00, la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, Strada Cosminului nr. 12, cod postal: 920030, județul Ialomița, telefon: 0243 236 952, Fax 0243 232 266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2022

Administratie, Anunturi