Anunț de licitație – Consiliul Județean Ialomița

ANUNŢ  DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând

domeniul public al județului Ialomița

 1. Informații generale privind concedentul : Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal

4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

 • Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă

încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de  18.691 mp,  251 –  CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp.  Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.

 • Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la

care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Consiliului Județean Ialomița ;

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 20.03. 2023, ora 16.30
 • Informații privind  ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de

atribuire.

 • Data limită de depunere a ofertelor :­­ 28.03.2023, ora 16.30

4.2      Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul Consiliului

Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

 •     Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în

două exemplare conform documentației de atribuire.

 • Data și  locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor : 29.03.

2023, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala de ședințe.

 • Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro , la termenele stabilite prin documentația de atribuire.

 • Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :

07.02.2023.

Administratie, Anunturi