Anunț convocare ședință ordinară CJ Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.11.2023, ora 15,30 în Foaierul Sălii EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.10.2023;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 17.11.2023.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pentru anul 2023;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări,  pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu”- Slobozia” Cod SMIS 140307 ;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare teren de fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr.2, județul Ialomița”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Județul Ialomița”, cod SMIS 114575, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;

9. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, pentru trecerea bunurilor imobile, Canton 3 Vlădeni km 7 și terenului aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița, în domeniul public al Județului Ialomița;

10. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

11. proiect de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă a unor suprafețe din fondul forestier,  pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului „Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersecție  DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”.

III. Diverse

Administratie, Anunturi