Anunț concesiune Primăria Dridu

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița, telefon: 0243/282.941, Fax 0243/282.701, e-mail: primaria.dridu@yahoo.ro, cod fiscal: 4364896.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren extravilan în suprafață de 43.861 mp-lot 3, categoria de folosință neproductiv, număr cadastral 27660, înscris în cartea funciară nr. 27660 Dridu și teren extravilan în suprafață de 16.985 mp, categoria de folosință ape curgătoare HR 265, număr cadastral 27098, înscris în cartea funciară nr. 27098 Dridu aparțin domeniului privat al Comunei Dridu, conform caietului de sarcini, H.C.L. comuna Dridu nr. 42/27.04.2023 și OUG nr. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă de la sediul Comunei Dridu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

 100 lei/exemplar ce va putea fi achitată în numerar la casieria insituției sau în contul concedentului: TREZ39321A300530XXXX deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal al concedentului: 4364896.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.05.2023, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2023, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

07.06.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului, nr. 47, județul Ialomița.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, Strada Cosminului nr. 12, cod postal: 920030, județul Ialomița, telefon: 0243 236 952, Fax 0243 232 266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.05.2023

Administratie, Anunturi